Gradbeni nadzor

Kot nadzornik lahko izvajamo gradbeni nadzor tako, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega zakona (GZ), kot na primer:

  • sodelujemo pri zakoličevanju objekta in s kakovostnim rednim spremljanjem gradnje objekta na gradbišču zagotavljamo dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje;
  • opozarjamo udeležence pri graditvi objektov, če se ugotovijo kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami GZ;
  • opozarjamo na tehnične rešitve in morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje pravočasno sporočamo investitorju in jih z njim ter s projektantom uskladimo;
  • od vseh izvajalcev prevzemamo in preverjamo potrdila o skladnosti in ustreznosti vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav;
  • sodelujemo pri izvajanju meritev in preizkusov ter pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu do zaključka upravnega postopka;
  • vsebinsko preverjamo in s podpisom potrjujemo ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.

 

Izvajanje zakonsko obveznega gradbenega nadzora, pa lahko razširimo še z dodatnimi aktivnostmi, in sicer:

  • pregled in potrjevanje količin izvedenih del;
  • izdelava obračuna izvedenih del;
  • terminsko in finančno spremljanje gradnje;
  • priprava poročil za potrebe črpanja denarnih sredstev v primeru financiranja s strani bank ali drugih institucij.
nadzor-nad-gradnjo-stavbe

Zakaj?

Ker vam je mar za pravilnost in kakovost izvedenih del ter vgradnje materialov, instalacij ali tehnoloških naprav v objekt, ki ga boste sprejeli v uporabo, in ne zgolj zato, ker vam obveznost imenovanja gradbenega nadzora nalaga Gradbeni zakon.

Galerija